Her finder du referater fra generalforsamlinger:

Læs referatet fra generalforsamlingen 2013 (PDF-fil)

Læs referatet fra generalforsamlingen 2012 (PDF-fil)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 9. marts 2010 på Islev Skole, Festsalen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af protokol

3. Formandens beretning

4. Regnskab og budget – vedlagt indkaldelsen

5. Indkomne forslag

6. Valg af festudvalg

a. Mette Jensen modtager genvalg

b. Jacob Swartz modtager genvalg

c. Jacob Klugge modtager genvalg

7. Valg til bestyrelse

Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, idet følgende er på valg

a. Jens Dalsgaard modtager genvalg

b. Arne Wolfsen modtager genvalg

c. Niels Martinussen modtager genvalg

Derudover er følgende på valg

d. Bestyrelsessuppleant Per Fosgaard modtager ikke genvalg

e. Revisor Birgitte Gjesing modtager ikke genvalg

f. Revisor Jørn Jensen modtager genvalg

g. Revisorsuppleant Kirsten Colding modtager genvalg

8. Evt.

Formand Thomas Barslev bød velkommen og var glad for at kunne byde grundejerne velkommen på Islev Skole, som traditionen tro, plejer at lægge hus til grundejer foreningens generalforsamling. Formanden havde dog ikke selv gået på skolen, men den mindede ham dog om hans egen skole.

1. Valg af dirigent

Herefter gik vi til valg af dirigent og bestyrelsen kunne igen i år anbefale Verner Kemnitz som efterhånden er et kendt ansigt. Verner blev valgt enstemmigt. Han takkede for valget og var glad for at generalforsamlingen igen i år viste ham den tillid at vælge ham. Derefter gik vi til næste punkt.

2. Godkendelse af protokol

Protokollen blev godkendt.

3. Formandens beretning

Formanden tog ordet og fortalte at bestyrelsen ved sidste års generalforsamling, var blevet pålagt at undersøge hvad det ville koste at anlægge fortov langs åen.

Fortovet ville beløbe sig op i ca. 500,00 pr. meter, og dette fandt bestyrelsen ikke Rævebakkens Grundejerforening var formålstjenligt at ofre penge på. Derudover var der også det problem, at rødderne fra træerne ville skubbe fliserne op, og så var vi lige langt.

Formanden benyttede lejligheden til at takke Thomas Nørgård for veludført arbejde langs åen.

Vejudvalget har sammen med Dong været rundt og synet vore veje efter reparationerne og de blev fundet i orden.

Hvis der er nogle af grundejerne, som oplever, at der er noget galt med vejbelysningen, bedes de selv rette henvendelse til Dong på telefon nr. 72 10 20 30

I år har det været et meget svært år for vores snerydder. Det er jo ikke kun her hos os, at der har været store problemer dels med sne og bagefter med is. Bestyrelsen syntes alt i alt, at vores veje har været ryddet ok. Formanden gjorde opmærksom på, at det påhviler hver grundejer selv at sørge for snerydningen. På Rødovre Kommunes hjemmeside kan grundejerne læse om kommunens regler for snerydning. Grundejerforeningen hjælper blot til med at få ryddet vejene og betaler derfor også for dette arbejde, men det er på ingen måde overdraget til Grundejerforeningen at have ansvar for at vejene bliver sneryddet. Dette påhviler stadig grundejerne selv.

Vi bør også tænke på, at vores veje heller ikke tåler en alt for kraftig snerydning for så skrabes asfalten op. Ligeledes må der ikke ryddes for tæt på kantstenene for så kan disse ligeledes blive ødelagte, så alt i alt har vores lokale snerydder - som for øvrigt også kender vores veje - gjort det fint.

Der henstilles til ,at hver enkelt grundejer, som parkerer på gaden, selv sørger for at rydde sneen væk, når de flytter bilen. Dette bliver ikke gjort, så derfor ligger der megen sne på vejen efter, snerydningen er blevet udført.

I ”gamle dage” lagde grundejerforeningen grus ud, så grundejerne selv kunne hente grus og gruse udenfor egen vejområde, men dette kan ikke lage sig gøre mere, for kommunen forlanger, at man opstiller kasser til formålet, og grundejerforeningen har ingen mulighed for at opbevarer disse kasser, når de ikke bliver brugt til grus. Desuden kan der komme grus i kloakkerne.

Fastelavnsfesten forløb rigtig godt ,og formanden syntes også, at fastelavnsudvalget havde gjort en stor og god indsats.

I lighed med tidligere er der blevet nedsat et folderudvalg bestående af Hanne Dalsgaard, Ib Borch Madsen samt Peter Rasmussen. Dette udvalg har arbejdet hurtigt og udover at få genoptrykt vores infofolder, har de også fået grundejerforeningen på nettet. Foreningens hjemmeside er www.rævebakken.dk

Her er det så meningen, at grundejerne kan skrive til bestyrelsen. Hjemmesiden bliver selvfølgelig meget bedre, da dette er kun i opstartsfasen. Formanden benyttede derfor lejligheden til at takke udvalget og syntes, at det er en spændende måde at kunne formidle kontakt til grundejerne på.

Infofolderen vil blive udsendt i løbet af året til samtlige grundejere. Herefter sluttede formandens beretning og dagsorden kunne fortsætte.

Rævebakkens Grundejerforening

4. Regnskab og budget

Kassereren kunne berette, at vi havde brugt ca. 40.000,00 på snerydningen for år 2010.

Der blev spurgt om, hvorfor kassereren ikke havde medregnet vejreparation på budgettet for år 2010/2011. Kassereren svarede, at vi skulle bruge af formuen og så måtte vi tage stilling til næste år, om vi skulle have en kontingentforhøjelse.

Vejreparationerne vil blive udført efter behov. Vejudvalget vil foretage en gennemgang efter vinteren har sluppet sit tag og det er begyndt at blive varmere, for så kan man bedre se alle revner.

5. Indkomne forslag

Indkomne forslag var der ingen af.

6. Valg af festudvalg

Mette Jensen

Jacob Swartz

Jacob Klugge

Alle blev genvalgt

7. Valg til bestyrelse

a.Jens Dalsgaard

b.Arne Wolfsen

c.Niels Martinussen

Alle blev genvalgt

Valg til bestyrelsessuppleant

Søren Theil

Valg af revisorer

Henrik Larsen

Jørn Jensen

Valg til revisorsuppleant

Kirsten Colding

Bestyrelsen vil på først kommende bestyrelsesmøde den 17. marts 2010 konstituere sig.

8. Evt.

a. Der blev spurgt, om det ikke var grundejerforeningen, som havde ansvaret for snerydningen for grundejerne, for de havde overdraget ansvaret til foreningen. Det må på det kraftigste fastslås at grundejerforeningen IKKE på nogen måde har ansvar for snerydningen. Dette påhviler den enkelte grundejer iflg. Politivedtægten og derfor har den enkelte også det fulde ansvar.

Foreningen formidler bare en hjælp til hver grundejer til at få sneryddet.

Stien ved Fundervej bliver ikke sneryddet særligt godt og bestyrelsen vil derfor tage en opfølgning på dette, så problemet ikke opstår til næste snerydning. Dette skulle forhåbentligt være slut for denne gang.

b. Der blev spurgt, om der var nogle grundejere, som var plaget af rotter og på generalforsamlingen var der ingen som havde problemet, men hvis man opdager rotter, skal man straks henvende sig til Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning.

c. Der blev rejst spørgsmålet omkring vejene. Vejreparationerne vil blive foretaget løbende og så tager vi det år for år og finder ud af, hvornår der måske skal en mere Rævebakkens Grundejerforening omfattende reparation til. Der rejste sig en livlig debat om vejfond, men det er bestyrelsens holdning, at det er op til hver enkelt grundejer at lave en opsparing til forbedring af vejene. Dog skal vejene hele tiden repareres og der tager foreningen af de midler der er i foreningen. Det bliver måske muligt, at der vil fremkomme forslag om en kontingentforhøjelse, hvis der et år er store reparationer. Der er også nogle steder, hvor dækslerne i vejene skal hæves, men alt dette vil blive efterset i løbet af foråret.

d. Formanden fra Haveforeningen v/Hammelvej gjorde opmærksom på, at stien, som løber langs den nordlige del af grundejerforeningen, i løbet af vinteren er blevet en slags ”hundelorte sti”. Han var meget ked af at se, hvor mange hunde efterladenskaber, der lå her, og han var meget ked af at se denne ligegyldighed fra hundeejernes side. Der er også hundelufter, som kommer ”udefra”, og dem kender vi ikke. Han henstillede til grundejerne om at huske at tage efterladenskaberne med sig i de små sorte poser.

e. Der er blevet spurgt, om der var en interesse for at afholde et loppemarked i grundejerforeningen. Det er en god ide, og her kan man benytte sig af grundejerforeningens hjemmeside: www.rævebakken.dk

f. En grundejer rejste problemet med, at uden for deres parcel stod sorte affaldsposer og alt muligt skrammel som skulle til storskrald. Dette var en stor gene for grundejeren, for storskaldeordningen henter ikke sorte sække, så grundejeren måtte finde nogle klare sække og selv fylde alt dette affald deri. Det er ikke pænt gjort, men der er ikke andre der har været ude for den slags.

g. Der vil komme mailadresser på hjemmesiden til brug for at komme i kontakt med bestyrelsen.

Herefter takkede formanden for en rigtig god aften med en god og behagelig stemning og kunne invitere alle på lidt smørrebrød, øl og vand.

Referent

Lilian Madsen

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 8. marts 2011 på Islev Skole

Dagsorden:

Pkt. 1:                         Valg af dirigent

Pkt. 2:                         Godkendelse af protokol

Pkt. 3:                         Formandens beretning

Pkt. 4:                         Regnskab og budget – vedlagt indkaldelsen

Pkt. 5:                         Indkomne forslag

Pkt. 6:                         Valg af festudvalg – nuværende medlemmer:

                                    Mette Jensen, Jacob Swartz og Jacob Klugge  modtager alle genvalg.

Pkt.. 7:                        Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, idet følgende er på valg:

Lilian Madsen              modtager genvalg

Peter Rasmussen          modtager genvalg

Martin Nørgaard          modtager genvalg

Thomas Barslev           modtager ikke genvalg

Derudover er følgende på valg:

Bestyrelsessuppleant                                  

Revisor Henrik Larsen    modtager genvalg

Revisor Jørn Jensen        modtager genvalg

Revisorsuppleant

Kirsten Colding             modtager genvalg

Pkt. 8.:                        Eventuelt

Formand Thomas Barslev bød velkommen, og beklagede at han havde glemt dirigentklokken (skænket af Ole Høy Christensen tidligere formand). Thomas var glad for, at han igen i år kunne byde velkommen i festsalen på Islev Skole.

Herefter gik generalforsamlingen i gang med punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen kunne igen i år anbefalede Verner Kemnitz. Han blev enstemmigt valgt. Han er jo også efterhånden et kendt ansigt, han har hjulpet med dirigent jobbet siden generalforsamlingen marts 2004. Vi takker Verner for godt veludført arbejde gennem årerne. Verner takkede generalforsamlingen for valget og gik straks i gang med afholdelse af generalforsamlingen.

2. Godkendelse af protokol.

Protokollen fra 2010 blev godkendt.

3. Formandens beretning

Formanden kunne berette følgende fra året 2010, hvor der havde været mange aktiviteter.

Fastelavnsfesten forløb meget tilfredsstillende, mange glade og udklædte børn med forældre og bedsteforældre deltog.

Noget nyt var Loppemarked. Dette blev en rigtig god succes, formanden opfordrede til at vi igen i 2011 skulle afholde et nyt loppemarked. Dato skulle fremkomme med udsendelse af referatet for generalforsamlingen, og måske skulle vi ”annoncere” i lokalsamfund, for at få flere kunder. På det efterfølgende bestyrelsesmøde fastlagde man dato for loppemarked for 2011:

                                    Søndag den 14. august 2011

Vejreparationer blev udført af nye entreprenører, da Poul Erik Leegaard, ikke længere har sin virksomhed. Reparationerne er udført i overensstemmelse med kravet til hvor meget vi skal ofre og gøre. Det er altid blevet aftalt ved generalforsamlingerne at bestyrelsen skal sørge for at reparerer vejene for kun det nødvendige.

Fastelavnsfesten for 2011 var også en stor succes, det blev oplyst at der havde været over 100 besøgende, det er meget flot.

2 grundejere har forladt foreningen, det er Fundervej, det stykke som ligger efter haveforeningen, og som nu hedder Pilemosevej. Disse to grundejere ønskede at være medlem i pilemosens grundejerforening. Ejerskabet er nu overdraget til pilemosens grundejerforening og vi har hermed ingen forpligtigelse overfor denne del af det tidligere Fundervej da vejen for nylig er blevet repareret og der er også foretaget snerydning for 2010 i lighed med de andre veje i grundejerforeningen. Der vil blive overført ca. 1.270.25

 kr. til plemosens grundejerforening. Stykket hedder nu Pilemosevej 25a og 25b. Vi er nu 146 grundejere i grundejerforeningen.

Snerydningen er også udført af nye folk. Faunus har gjort det helt ok, og bestyrelsen vil rette henvendelse for en ny sæson.

Vi kan med stolthed præsentere vores nye hjemmeside. www.raevebakke.dk

Den bliver benyttet af flere grundejere, alle er velkommen til at bruge denne hjemmeside til info til grundejerne, samt vil bestyrelsen også bruge den til tilmeldinger til arrangementer m.v. En stor tak til Hanne Dalsgaard og Habib Paiman for godt og veludført arbejde. Bestyrelsen kvitterede med et gavekort til begge.

Efter 4 år som formand stopper Thomas for denne gang, han syntes at det havde været spændende. Han modtog vinflasker for godt udført arbejde.

Der blev rejst kritik af vejreparationerne, grundejeren syntes at disse var dårligt udført og at det var noget ”klams”.

Arne svarede at vejene er blevet repareret efter forskrifterne om at kun udføre reparationer. Man vil vente til det bliver mere varmt i vejret, og her vil man så gennemgå vinterens skader. Entreprenøren er godt klar over at der er nogle steder som ikke er blevet udført ordentligt, og han udbedre disse mangler. Bestyrelsen bestræber sig på, at vedligeholdelsen af vejene bliver udført i takt med nødvendigheden af reparationer.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

4. Regnskab og budget

Jens kunne oplyse at der i år var nogle store poster så som snerydning og vejreparationer. Dette giver så det underskud som fremgår af regnskabet.

Det skal også nævnes da vi nu kun er 146 grundejer bliver posten for kontingent således og lavere end tidligere. Der er foretaget et par forudbetalinger. Der var en grundejer som spurgte hvad det var for gaver bestyrelsen købte. Jens kunne oplyse at det var f.eks. gaver i forbindelse med udfærdigelse af hjemmesiden – revisorer – dirigenten ved generalforsamlingen o.s.v.

Herefter kunne regnskabet godkendes.

Budget blev gennemgået og bestyrelsen anbefaler en kontingent forhøjelse fra 500,00 til 900,00 altså en forhøjelse med 400 kr. Der var sendt et forslag om kontingentforhøjelse, men dette forslag kommer forsent, da alle forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde inden den 1. februar. Jvf. § 9 i foreningens vedtægter.

Der rejste sig en stor debat omkring dette, og det blev så besluttet, at foretage en afstemning om bestyrelsens forslag.

Bestyrelsens forslag blev dog vedtaget med 38 stemmer for, 1 stemme imod og 2 undlod at stemme. Kontingentet for 2011 er så på kr.900,00 som vil blive opkrævet pr. 1. januar 2012.

Dirigenter gjorde opmærksom på, at der kun er én stemme pr. parcel jf. § 5.

6. Valg af festudvalg.

Alle nuværende medlemmer blev valgt. Mette Jensen – Jacob Swartz – Jacob Klugge.

Dirigenten lykønskede udvalget for en rigtig god Fastelavns fest hvor mange deltog.

Navnet festudvalg blev rettet til Fastelavnsudvalget.  Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt

Lilian Madsen

Peter Rasmussen

Martin Nørgaard

Søren Theil – tidligere bestyrelsessupplant.

Bestyrelsessupplant       Jørgen Andersen

Revisor                         Henrik Larsen

Revisor                         Jørn Jensen

Revisorsupplant            Kirsten Colding

Herefter konstituerer bestyrelsen sig, ved først komne bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand                   Arne Wolfsen

Sekretær                   Lilian Madsen

Kasserer                    Jens Dalsgaard

Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Rasmussen

Niels Martinussen

Martin Nørgaard

Søren Theil

8. Evt.

Der blev gjort opmærksom på, at der i øjeblikket er mange forsøg på indbrud og indbrud, derfor vil man starte en sms-kæde mellem grundejerne. De grundejere som gerne vil være med i denne ordning skal blot tilmelde sig via vores hjemmeside. www.raevebakke.dk.

Der blev også rejst spørgsmålet om man kunne lave en ”nabohjælp ordning” som gjaldt hele grundejerforeningen, da man mente at hvis alle var med, kunne man måske undgå

indbrud/indbruds forsøg. Bestyrelsen undersøger hos kriminalpræventivt råd om vi kan få denne lille mærkat med ”NABOHJÆLP” på.

Hvis dette kan lade sig gøre medsender denne lille mærkat, hvis det kan nås, med referatet fra Generalforsamlingen, og så kan de grundejere som måtte ønske dette, sætte denne mærkat op.

Alle grundejere kan også selv udføre forebyggende arbejde, f.eks. ved at sikre havedøre med låse, sørge for vinduerne har tyverisikrede hasper o.s.v., man kan evt. få hjælp hos kriminalpræventivt råd. Det drejer sig måske om, at hvis tyvene kommer ind, skal det blive vanskeligt at komme ud. Vi må alle hjælpe hinanden imod indbrud, få naboen til at holde øje med huset når man rejser på ferie, fyld affaldsposer i skraldespanden, så det ser ud som man er hjemme, tøm postkassen, ryd for sne, m.v. men det er nok svært at sikre sig 100 %.

Arne fortalte at der er 3 muligheder med hensyn til vejreparation.

-       Lægge helt nyt asfalt – dette koster en ”bondegård”, da der skal hæves kantsten m.v.

-       Asfaltere og jævne alle kanterne ud så det ser ”pænt” ud – dette er også omkostningstungt.

-       Reparerer i vejene hvor det er nødvendigt. Dette blev konklusionen.

Slutteligt er vejene udbedret ud fra den økonomiske situation grundejerforeningen befinder sig i pt.

Arne vil gå rundt og iagttage vejene grundigt sammen med entreprenøren, hvorefter der vil blive foretaget de nødvendige reparationer ud fra de evt. skader vinteren har gjort på vores veje, samt som føromtalt, de reparationer som ikke var ”gode nok” fra sidste reparation inden vinteren.

Nogle grundejere syntes at vi skulle bruge grus eller som DSB, sort lava i stedet for salt.

Problemet er bare så, at så skal grundejerne ud og rengøre deres veje ved kantstenen, da gruset ikke må komme ned i kloakkerne og sort lava giver en del rengørelse af vejene især ved kantstenene. Man enedes om at det nok så var bedst med salt. 

Der blev spurgt fra flere grundejere omkring rotter. Dette er blevet til en plage. Hvis man opdager rotter eller rotteefterladenskaber, skal man straks kontakte Teknisk Forvaltning i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre
Tlf. nr.: 36 37 70 00

Dette problem havde vi også op og vende på generalforsamlingen sidste år, så der opfordres til, at alle grundejere ikke har affald, samt foder til fuglene liggende alt for længe i haven, da det tiltrækker rotter. Gennemgå kloakkerne, dette er også en god løsning på dette problem.

Herefter sluttede generalforsamlingen og Verner takkede for god ro og orden, og nu var alle grundejerne velkommen til at tage lidt smørrebrød samt øl og vand.

Efter en meget hyggelig aften sluttede generalforsamlingen omkring kl. 21.00.

Referent

Sekretær Lilian Madsen