Vedtægter

Vedtægter


§1. Foreningens navn er: Rævebakkens Grundejerforening. Foreningsområde er: Fundervej, Lysbrovej, Rævebakkevej, Hammelvej og Torsøvej. Foreningspligten er bindende i henhold til tinglyst deklaration af 9. august 1937.


§ 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesse i alle fællesforhold og forhandle med myndighederne om alle fælles spørgsmål, der vedrører foreningen.


§ 3. Foreningen foretager vedligeholdelse af vejene. Udgifter hertil fordeles efter matrikelnummer eller vejnummer således, at alle betaler lige meget. Medlemmerne hæfter solidarisk ifølge deklaration af 12. april 1955.


§ 4. Ved ejerskifte indtræder køberen i de forpligtelser og rettigheder, som påhviler grunden. Der skal opkræves et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen ved henvendelse fra ejendomsmæglere ved salg af ejendom.


§ 5. Hver grund med eget matrikel- eller vejnummer betaler kontingent, ligsom hver af dem har én stemme, dog kan et medlem møde med én fuldmagt og derved stemme for én parcel, udover egen stemmeret. Kontingentet til foreningen samt ydelser til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent opkræves helårsvis forud med forfald 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter forfaldsdatoen, opkræves et adm. gebyr ved udsendelse af rykkerbrev, og herefter går restancen med påløbne omkostninger til inkasso. Eventuelt henstand gives af bestyrelsen.


§ 6. Foreningen tegnes udadtil af den til enhver tid gældende formand og kasserer. Disposition vedr. foreningens konti foretages ved den til enhver tid gældende formand og kasserer i forening. Foreningens kontante kassebeholdning udover dkk. 1.000,00 skal indsættes på foreningens bankkonto. Checks/overførsler via Netbank skal underskrives/godkendes af foreningens formand og kasserer i forening.


§ 7. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.


§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Derefter konstituerer bestyrelsen sig selv således, at denne er sammensat med formand, sekretær og kasserer senest én måned efter generalforsamlinge. Desuden væles en bestyrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant hvert år. Genvalg kan finde sted. Formand, sekretær, kasserer og revisorer modtager et af generalforsamlingen fastsat beløb til repræsentation.


§ 9. Ordinær generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes inden udgangen af marts måned. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 1. februar og skal udsendes i sin helhed sammen med dagsordenen. Generalforsamlingen indkaldes senest 10 dage forud og skal ledsages af en dagsorden og det reviderede regnskab underskrevet af revisorerne. Revisorerne her ret til at efterse regnskaberne så ofte de vil.


§ 10. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Dog kræves til lovændring at 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Alle andre sager afgøres ved stemmeflerhed. Skriftlig afstemning kan finde sted. Adgang til generalforsamlingen har medlem og ægtefælle, men kun én af dem har stemmeret. Et medlem der er i kontingentrestance til en ordinær eller ekstraodrinær generalforsamling mister sin stemmeret. Stemmeret opnås igen når medlemmet har indfriet sin gæld til foreningen. Registreret indbetaling er gyldigt medlemsbevis og kassereren medbringer den ajourførte medlemsliste til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.


§ 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 25% af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom ved opgivelse af forhandlingsemne. Mindst 2/3 af underskriverne skal være til sted for at de indsendte sager kan behandles.


§ 12. Bestyrelsen holder møde mindst en gang årligt samt når formanden eller tre af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.


§ 13. Medlemmerne er ifølge politivedtægten pligtige til at renholde vej og fortov.


Disse love er vedtager den 4. september 1937.


Ændret:

24. februar 1940 - 5. november 1951 - 23. november 1956 - 25. november 1963 -29. oktober 1964 - 27. september 1967 - 29. november 1976 - 28. november 1978 - 22. november 1982 - 28. november 1983 - 27. november 1990 - 24. november 1992 - 23. november 1993 - 11. november 1997 - 3. november 1998 - 16. november 1999 - 14. november 2000 - 19. marts 2003 - 23. marts 2004 - 12. marts 2008